• 011-662914
  • info@Chandeshwori.coop.np

Chandeshwori Aawadhik Loan

Chandeshwori Aawadhik Loan

Interest Rate: +2%

Features

चण्डेशरी आवधिक ऋण - संस्थामा जम्मा भएको आफ्नो आवधिक बचत रकमको ९०% सम्म लगानी गरिने छ । - साँवा भुक्तानी तरीका : एकमुष्ट - व्याज भुक्तानी तरीका : आवधिक बचत खातामा व्याज जम्मा हुने समयमा ऋणमा पाकेको व्याज बचत खाता मार्फत भुक्तानी लिईने छ । - यस ऋण लिए बापत संस्था बिकाश कोष शुल्क : कुनै पनि शुल्क नलाग्ने

चण्डेशरी आवधिक ऋण

Other Loan

Agriculture Loan

Interest: 13%

Guarantee Loan

Interest: 15%

Service Loan

Interest: 14%

Hire Purchase Loan

Interest: 15%

Home Loan

Interest: 14%