• 011-662914
  • info@Chandeshwori.coop.np

Home Loan

Home Loan

Interest Rate: 13.25%

Features

- स्थायी बसोवास उद्देश्यले घरनिर्माण तथा सजावत गर्न - अधिकतम रु. ४०,००,०००।- सम्म लगानी गरिने छ । - साँवा भुक्तानी तरीका : त्रैमाशिक - व्याज भुक्तानी तरीका : मासिक - यस ऋण लिए बापत संस्था बिकाश कोष शुल्क : १% -बिलम्ब शुल्क : मासिक किस्ता नाघेमा : २.५% व्याजको व्याज : ऋणको व्याज सरह भाखा नाधेमा : ६% थप व्याज साँवामा लाग्ने छ - नियमित मासिक किस्ता तोकिएको समयमा बुझाएमा पाकेको व्याजमा ५% छुट

घर निर्माण ऋण

Other Loan

Agriculture Loan

Interest: 11.50%

Guarantee Loan

Interest: 14.5%

Service Loan

Interest: 12%

Hire Purchase Loan

Interest: 14%