• 011-662914
  • info@Chandeshwori.coop.np

Laghubitta Bachat

Laghubitta Bachat

Interest Rate: 6 %

Features

- न्यूनतम रु.१००।– मा खाता खोल्न सकिने । - _न्यूनतम मासिक रु.१००।– वा दैनिक रु. १०।– र सो ले भाग जाने रकम मासिक/दैनिक बचत गर्न सकिने । - । - ब्याज त्रेमासिक रुपमा बर्षको ४ पटक प्रदान गरिने । - प्रत्येक महिनाको पाक्षिक न्युनत्तम मौज्दातमा ब्याज गणना गरिने । - न्यूनतम रकम रु. ५००।– सम्म बाकि राखि बचत रकम झिक्न सकिने ।

लघुबित समूहगत बचत

Other Saving

Chadparba Bachat

Interest: 6.50%

Daily Saving

Interest: 6%

Jestha Nagarik Bachat

Interest: 6.50%

Chandeshwori Bachat

Interest: 8-10%

Bal Bachat

Interest: 7 %